Film music

Film music
• Total films in this list: 38
Quick selection:
Film title Directed by film genre mp3 Year *
Renat Davletyarov criminal drama 2012
Svetlana Druzhinina historical 2011
Roman Khrushch popular science 2011
Nurbek Egen comedy 2011
Sergey Sentsov drama mp3 2011
Aleksandr Sukharev comedy 2011
Roman Khrushch drama 2010
Ekaterina Dvigubskaya melodrama mp3 2010
Aleksei Karelin film adaptation
historical
drama
mp3 2009
Konstantin Hudyakov melodrama 2008
Sergei Popov thriller
detective
mp3 2008
Vitali Moskalenko drama 2008
Svetlana Druzhinina historical mp3 2008
Alexander Proshkin drama mp3 2008
Konstantin Hudyakov drama mp3 2007
Vitali Moskalenko thriller 2007
Vladimir Potapov thriller
action
mp3 2007
Valentin Donskov,
Mikhail Minkin
documentary 2006
Mikhail Minkin documentary 2005
Mikhail Minkin documentary mp3 2005
Vera Vodynski documentary 2005
Nikolai Scherbakov comedy mp3 2005
Roman Khrushch western
action
mp3 2005
Aleksander Karpilovsky youth tragicomedy 2005
Boris Hizhnyak documentary 2005
Mikhail Minkin documentary 2005
Boris Hizhnyak documentary 2004
Gennady Baisak,
Aleksei Poyarkov,
Natalia Rodionova,
Maxim Efimov,
Valentina Elina,
Vladimir Kott,
Alexander Kott,
Dmitry Tchirkov,
Dmitry Fedorov,
Nikolay Semenov,
Elena Zhigayeva and others
comedy 2002
Various Directors comedy 2003
Svetlana Druzhinina historical 2003
Svetlana Druzhinina historical 2003
Svetlana Druzhinina historical 2002
Alexander Gordon drama 2002
Svetlana Druzhinina historical 2001
Boris Tokarev,
Lyudmila Gladunko
melodrama 2001
Alexey Poyarkov,
Roman Khrushch
melodrama 2001
Roman Khrushch drama 1997
Roman Khrushch drama 1997